Abou Mena أبو مينا

Orientalia 30, 1961, 95 / 2

95