Qoustoul

Orientalia 30, 1961, 198-199 / 50

198
199