Donqola دنقلا

Orientalia 66, 1997, 341-342 / 9

341
342