Qoustoul

Orientalia 35, 1966, 151-154 / 45

151
152