Abousir أبو صير Mastaba de Ptah-Shepses

Orientalia 49, 1980, 360 / 22

360