Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 30, 1961, 196 / 45

196