Abou Mena أبو مينا

Orientalia 68, 1999, 324 / 5

324