Abou Mena أبو مينا

Orientalia 48, 1979, 341 / 1

341