Tell Abou Sefa

Orientalia 48, 1979, 352 / 19

352