Toura طره

Orientalia 48, 1979, 353-354 / 23

353
354