Antinoupolis

Orientalia 48, 1979, 365-366 / 34

365
366