Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 66, 1997, 334 / 108

334