Chypre Kition-Bamboula

Orientalia 66, 1997, 359 / 7 b

359