Abou Mena أبو مينا

Orientalia 66, 1997, 229-230 / 4

229
230