Tebtynis

Orientalia 66, 1997, 275-277 / 49

275
276