Hermopolis Magna

Orientalia 66, 1997, 279 / 57

279