Tanis Enceinte d'Anta

Orientalia 19, 1950, 500-501 / 16 e

500
501