Hermopolis Magna

Orientalia 75, 2006, 222-223 / 46 a

222
223