Hermopolis Magna

Orientalia 51, 1982, 440 / 49

440