Hermopolis Magna

Orientalia 61, 1992, 257 / 54

257