Hermopolis Magna

Orientalia 55, 1986, 267 / 56

267