Abou Mena أبو مينا

Orientalia 51, 1982, 50-51 / 4

50
51