Deir Abou Mena دير أبو مينا

Orientalia 51, 1982, 71 / 38

71