Chypre Kition

Orientalia 51, 1982, 120 / 5 c

120