Abou Mena أبو مينا

Orientalia 24, 1955, 310 / 11

310