Edfou ادفو

Orientalia 74, 2005, 290-291 / 80

290
291