Edfou ادفو

Orientalia 69, 2000, 291-292 / 72

291
292