Edfou ادفو

Orientalia 53, 1984, 386-387 / 70

386
387