Edfou ادفو

Orientalia 78, 2009, 179-180 / 33

179
180