Edfou ادفو

Orientalia 73, 2004, 107-109 / 95

107
108