Edfou ادفو

Orientalia 55, 1986, 287-288 / 74

287
288