Hermopolis Magna

Orientalia 30, 1961, 176-177 / 21

176
177