Abou Erteila

Orientalia 78, 2009, 211-212 / 54

211
212