Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 73, 2004, 127 / 113

127