Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 60, 1991, 253-254 / 100

253
254