Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 32, 1963, 100 / 48

100