Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 31, 1962, 219-222 / 41

219
220