Akhmim أخميم Église d'Abou Seiffen

Orientalia 49, 1980, 373 / 38

373