Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 41, 1972, 271 / 32

271