Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 44, 1975, 225 / 42

225