Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 36, 1967, 202 / 36

202