Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 35, 1966, 150 / 42

150