Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 39, 1970, 350 / 55

350