Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 34, 1965, 203 / 50

203