Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 46, 1977, 273-274 / 64

273
274