Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 38, 1969, 278 / 63

278