Abou Simbel أبو سمبل

Orientalia 33, 1964, 360-362 / 42

360
361