Tombe de la Vallée des Rois (KV 34), Thoutmosis III

Orientalia 62, 1993, 238 / 73 e

238