Tourmoukki

autres orthographes

Turmuki, Turmukki

références aux Orientalia

38 (283-284/6, tab. XXXV, fig. 44), 42 (426/7), 43 (208/7), 55 (299/7), 56 (363/5)

localisation

document

38 (1969) tab. XXXV fig. 44