Tell Sersena

autres orthographes

Sirsina, Tell Sersenna, Tell Sersna, Tell Sirsina

références aux Orientalia

42 (395/5), 45 (278/8), 48 (345/8), 51 (54/11)